Knivsta

Motion om att anta en uppförandekod för förtroendevalda i Knivsta kommun

Inom såväl näringslivet och civilsamhällets organisationer är diskussionen om uppförandekoder (Code of Conduct) vanligt förekommande. Detta sätt att reglera en verksamhet internt och externt har på senare tid även fått genomslag inom andra samhällsområden. T.ex har SKL inlett en satsning för att stödja sina medlemmar i arbetet mot hot, hat och våld mot förtroendevalda. Baserat på en utredning från Myndigheten mot mutor och bestickning har SKL upprättat etiska riktlinjer för medlemmarnas upphandlingsverksamhet. Nu finns även ett underlag till uppförandekod för förtroendevalda som kan tjäna som modell för etiska regler för politiken på regional och kommunal nivå.

Flera kommuner har under de senaste åren antagit en uppförandekod för förtroendevalda. Dessa koder syftar till att värna demokratiska principer, mänskliga rättigheter och medborgerliga intressen. Andra syften med att ha en sådan kod har varit att främja lagbundenhet, öppenhet och mångsidig politisk diskussion. Det senare för att motverka kränkande behandling av kvinnor och/eller mobbing av enskilda ledamöter och partier. Ytterligare ett skäl till att anta en uppförandekod kan vara att främja antikorruption. 

Framväxten av sociala media har bidragit till ett förändrat debattklimat och ibland hårdnande villkor för oss politiskt förtroendevalda.  Nya trender inom den politiska diskussionen som faktaresistens och att beskriva andra politiska företrädare i förminskande ordalag kan lätt väcka oro och rädsla för att framträda offentligt. För oss som valt att vara aktiva i en politisk församling skulle därför en uppförandekod kunna tjäna både som en etisk och moralisk kompass i vårt gemensamma arbete för att utveckla vår kommun.

Mot denna bakgrund yrkar Miljöpartiet och Liberalerna i Knivsta

att Knivsta kommun tar fram en uppförandekod för förtroendevalda i Knivsta kommun. Koden ska antas av kommunfullmäktige. Med tanke på det stundande kommunvalet hösten 2018, är det angeläget att kommunstyrelsen besvarar motionen snabbt, så att en politisk överenskommelse om en uppförandekod för förtroendevalda kan antas i god tid innan valrörelsen går in i sitt slutskede.

 

 

_____________________                                             ___________________________

Kerstin Umegård (MP)                                                     Anne-Marie Morhed (L)

Uppsala

Stötta personer med funktionsnedsättning och deras närstående!

Igår diskuterades slutligen den motion om att inrätta en samordningsfunktion för att stötta personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga som vi lämnade in 2015.

Vårt förslag går ut på följande:

Personer med funktionsnedsättningar som ger rätt till stöd inom ramen för LSS (1993:387) har ofta en mängd myndighetskontakter och däribland kontakter med Uppsala kommun för att få det stöd och den service som lagen ger rätt till. Det kan röra sig om behov och utförande av personlig assistans, ledsagning, anpassningar av förskola, skola, lämplig daglig verksamhet eller arbete, boende, kortidsboende, fritidsverksamhet, hjälpmedel av olika slag samt resor till och från verksamheter. För att nämna några exempel. Alla dessa kontakter kräver tid och förmåga samt samordning av insatserna.  Därutöver kommer ofta ett antal sjukvårdskontakter.

I många fall är detta personer som har svårt att föra sin egen talan i kontakt med myndigheter. Detta innebär att personer ibland inte får de insatser som behövs alternativt att en mycket stor börda läggs på närstående som får sköta kontakterna i personens ställe.

Genom att inrätta en samordningsfunktion att vända sig till, där varje individ har sin egen kontaktperson, som kan ta över uppgifter som att bevaka att rätt insatser sätts in och att nödvändig samordning sker, som idag läggs på den enskilda eller dess närstående, kan detta uppnås. En samordningsfunktion kan också vara ett led i arbetet med att förbättra förvaltningarnas samordning och planering av insatser.

I samband med detta föreslog vi också kommunen att se över en rad andra saker:

Så här såg beslutsförslagen ut:

Att en samordningsfunktion för insatser inom LSS och övriga insatser kopplade till personer med rätt till stöd enligt LSS, som stöttar enskilda brukare, inrättas.

Att ett uppdrag om att öka samverkan inom och mellan berörda förvaltningar ges till de förvaltningar som hanterar relevanta ärenden och insatser.

Att ett arbete för en mer långsiktig planering gällande LSS-insatser inleds. Detta ur så väl ett brukarperspektiv som ett förvaltningsperspektiv.

Att antalet tidsbegränsade insatser minskas.

Att behovet av läkarintyg för sociala insatser ses över.

Att medborgare informeras om rätten till en individuell plan.

Att samordnad individuell plan används som rutin för personer som har insatser i enlighet med LSS, SoL och HSL.

Vill du läsa motionen i sin helhet för att ytterligare förstå hur vi tänker? Klicka på länken! Motion om att införa en samordningsfunktion med brukarperspektiv inom ramen för LSS

Håller du med? Bli medlem i Liberalerna!

Uppsala

Liberalen Erica Närlinge ny ordförande för kommunrevisionen

 

2017-04-04

PRESSMEDDELANDE

Liberalen Erica Närlinge ny ordförande i Kommunrevisionen!

Kommunfullmäktige har utsett Erica Närlinge (L) till ny ordförande i Kommunrevisionen, vars uppgift är att granska kommunens verksamhet och de förtroendevaldas ansvarstagande.

-Jag tror att alla vill att kommunen sköts effektivt och enligt de lagar och regler som finns. För mig är det ett hedersuppdrag att få vara med och se till att min kommun fungerar så bra som möjligt, säger Erica Närlinge (L), nyvald ordförande i Kommunrevisionen.

Kommunrevisionen har ett viktigt uppdrag i den lokala demokratin och ger så väl politiker som medborgare insyn i hur kommunen drivs.

– Det behövs insyn och ansvarsutkrävande för att folk ska kunna informera sig om hur kommunen sköts innan de går och röstar. En viktig del i min egen liberala övertygelse är att den politiska makten måste verka inom fastslagna ramar, och att den måste tåla att granskas, kommenterar Erica Närlinge (L), nyvald ordförande i Kommunrevisionen.

 

Fakta om Erica Närlinge:

Erica är 35 år, bosatt i centrala Uppsala och arbetar till vardags som biträdande kanslichef och borgarrådssekreterare för Liberalerna i Stockholms stadshus. Hon har gedigen erfarenhet av kommunpolitik har tidigare varit verksam i Uppsala kommun, både som politisk sekreterare och som förtroendevald i kommunfullmäktige och i plan- och byggnadsnämnden.

Fakta om Kommunrevisionen:

Revisorerna prövar om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

För mer information:

 

Helena Hedman Skoglund

Politisk sekreterare (L)

072-518 92 94

 

Uppsala

Flytta Fyrishov!

PRESSMEDDELANDE

Nej till en halv miljard som inte ger något nytt. Flytta Fyrishov!

När hundratals miljoner ska investeras för att förbättra tillgången till simhallar för bredd- och elitsimmare, samt för barn, unga och motionärer vill Liberalerna att pengarna ska användas smart. Det nu presenterade förslaget håller inte måttet, utan blir ett lappande och lagande, och ger inte tillräckligt mycket för pengarna, vilket är allvarligt då kommunen redan har en hög låneskuld.

Liberalerna vill att Uppsala kommun ska våga tänka nytt och långsiktigt och inte nöja sig med att förbättra ett 25 år gammalt bad, utan satsa för framtiden.

– För samma summa som det kostar att bygga ut och renovera kan vi få ett helt nytt bad, med nya spännande attraktioner, som håller betydligt längre och maximerar investeringen, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L). Det har nybyggnationer av äventyrsbad på andra ställen i Sverige visat, fortsätter han.

– Nya simbassänger är angeläget. Men till rätt pris. Borås byggde sin 50 metersbassäng för 50 miljoner, Umeå lyxade till med 100 miljoner medan samma bassäng kommer att kommer att kosta drygt 200 miljoner kronor i Uppsala. Jag är rädd att simföreningarna inte kommer att ha råd att hyra anläggningen om vi bygger så dyrt, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

– Det nuvarande förslaget kommer inte lösa behovet av simhallar. Jag tycker att det är viktigt att vi gör rätt nu, och inte tar förhastade beslut. Fyrishovs egna investeringar gör att badet håller i några år till. Vi behöver ta ett helhetsgrepp nu, annars står vi med samma problem igen om några år, konstaterar Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

Ett nytt Fyrishov kan med fördel byggas i anslutning till nya Studenternas, för att locka besökare att vid samma tillfälle även besöka nya Fyrishov. Det öppnar dessutom för bostadsbyggande på badets nuvarande plats.

– Marken som Fyrishovs bad ligger på idag ägs av kommunen och är värd miljarder. Där skulle vi kunna bygga bostäder i ett fantastiskt läge, och få in pengar till kommunens kärnverksamheter, fortsätter Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

Städer i liknande storlek som Uppsala har betydligt större möjligheter till bad och simning. Ett äventyrsbad räcker, men ytterligare hallar för träningssim och motionssim är nödvändigt.

– Vi vill se en ökad satsning på simning och simkunnighet framöver, då behövs fler hallar avslutar Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

För mer information: Helena Hedman Skoglund, Politisk sekreterare (L), 072-518 92 94

Knivsta

Partideklaration antagen på årsmötet 2017

Liberalerna i Knivsta är en lokal liberal partiförening inom ramen för Liberalerna i Sverige.  Valrörelsen 2018 för Liberalerna i Knivsta kommer att präglas av en tydlig socialliberal identitet.

 

Individens egen vilja och förmåga

Liberalerna i Knivsta utgår från att individens egenvilja utgör grunden för samhälleliga beslut. Envar ska vara fri att forma sitt liv, ha möjlighet att växa enligt egna villkor och förutsättningar, och att gemensamt med andra ta ansvar för sig själv och sina medmänniskor.

 

Knivsta kommuns utmaningar

Liberalernas sociala engagemang vilar på respekt för individens värdighet i livets alla skeden. I Knivsta finns flera övergripande nya utmaningar: fortsatt utbyggnad av en god äldrevård, högkvalitativ verksamhet inom förskolan, skolan och skolhälsovård, samt ett medvetet utvecklingsarbete inom integrationen av nyinflyttade kommunmedborgare, oavsett ursprunglig hemvist.

 

Effektiv kommun

Liberalerna i Knivsta vill ha en kommun präglad av korrekt och effektiv myndighetsutövning, transparens och en öppen medborgardialog. I en växande kommun är en lyhörd personalpolitik en omistlig tillgång. Kompetensutveckling av personal ska vara en integrerad del av kommunens service till medborgarna.

 

Kultur & fritid

Liberalerna ser kultur och fritid som ett kreativt samspel mellan individer. Tillgång till en mångfald av kulturella uttryck, former och fritidsaktiviteter är en viktig del i alla skeden i livet för kommunens alla medborgare.  Medvetenhet om kulturarvet och kulturella värden och uttryck ska tas tillvara i allt utvecklingsarbete i kommunen, både i stadsplanering och i kommunens övriga verksamheter. Utökat nätverksarbete med enskilda och föreningar är en nödvändig del av ett gott samhälle.

 

Samhällsbyggnad

Det finns stort behov av utbyggnad av bostäder i olika upplåtelseformer och av kommersiella lokaler i kommunen. Denna utbyggnad ska utgå ifrån en genomtänkt uppfattning om småstadens framtida karaktär, dvs. ett välförankrat planarbete. All planering ska ta tillvara och utveckla de natur- och kulturvärden som redan finns. Andra områden ska aktivt förädlas för att medverka i attraktiva boendemiljöer.

 

Ekonomi

Kommunens framtid ska vila på en sund långsiktig ekonomisk politik.

Kommunmedborgarnas kompetens ska tas tillvara genom att de kontinuerligt i olika former ges möjlighet att delta i och bidra till dialogen kring kommunens verksamhets- och ekonomianalyser.

 

Liberalerna i Knivsta kommer utifrån dessa identitetspunkter under våren och sommaren att utveckla partiprogrammet. Vi välkomnar alla och envar att arbeta tillsammans med oss inför valet 2018.

Uppsala

Rädda Kajan Friskola!

PRESSMEDDELANDE

Rädda Kajan Friskola!

Den framgångsrika och uppskattade skolan Kajan Friskola, som arbetar med barn med särskilda behov (många har ex. autism) kan inte längre bedriva årskurs 7-9 eftersom den politiska majoriteten i Uppsala (S, MP och V) vägrar att inse att sättet de räknar pengar får stora konsekvenser.

– Sättet Uppsala kommun räknar ger konsekvenser för Kajan Friskola, vilket är upprörande och tråkigt. Men framför allt är det allvarligt för de barn som drabbas. Barn som stött på många motgångar i livet och som i de flesta fall inte haft en fungerande skolgång förrän de kommit till Kajan ska nu tvingas tillbaka till kommunala alternativ som inte tidigare kunnat bemöta och utbilda dem, säger Anna Manell (L).

-Även barn med funktionsnedsättningar har rätt till fritt skolval på lika villkor som alla andra barn. Då kan kommunen inte medvetet sätta käppar i hjulen när dessa barn använder sin rättighet, konstaterar Anna Manell (L).

– Att om och om igen spara på barn och vuxna med funktionsnedsättningar och att bortse från de allvarliga konsekvenser som blir följden av besluten verkar inte bekomma de rödgröna. De kör huvudet i sanden och låtsas som ingenting. Men jag blir beklämd och irriterad på deras ovilja att se verkligheten, fortsätter Anna Manell (L).

Liberalerna vill att Caroline Hoffstedt (S) inser värdet av en skola som lyckas väl med dessa barn. Och ser till att ge Kajan Friskola medel att bedriva sin verksamhet vidare.

– Det går inte att blunda för det faktum att kommunens kostnader för att bygga ut sin egen verksamhet vida kommer att överstiga kostnaden för att säkerställa att Kajans elever får det ekonomiska stöd som behövs, säger Anna Manell (L).

Läs som pdf: PRESSMEDDELANDE Liberalerna – Rädda Kajan Friskola

För mer information: Helena Hedman Skoglund, Politisk sekreterare (L), 072-518 92 94