Uppsala

Vad gör S för att trygga Uppsalas brandförsvar?

 

Bland Sveriges räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB), eller deltidsbrandmän som de kallades förr, råder stort missnöjde sedan SKL, Vision, Kommunal och Brandmännens Riksförbund slöt avtalet RiB 17. Många RiB uppfattar att villkoren kraftigt försämras i och med det nya avtalet och runt om i landet har många sagt upp sig eller överväger att göra det.

Därför lyfter Liberalerna nu frågan till kommunstyrelsen och dess ordförande:

I Sverige har vi en unik modell där arbetsmarknadens parter förhandlar sina avtal utan politikens inblandning, och det ska naturligtvis respekteras. Jag vill därför inte gå in i hur förhandlingarna har skötts och varför avtalet nu ser ut som det gör. Samtidigt är det dock vår roll som politiker att bedöma vilka konsekvenser det tecknade avtalet kan leda till för vår kommun och våra invånare.

Som kommun behöver vi vara säkra på att vi har ett fungerande brandförsvar, där kompetensförsörjningen, som är ett ansvar som åligger oss, tillgodoses för att säkerställa tillräcklig kompetens hos de medarbetare som arbetar med samhällsservice.

RiB har som uppgift att rädda liv och egendom, men bidrar också till en levande landsbygd. RiB ökar tryggheten och säkerheten för boenden på landsbyggden, vilket vi måste värna. Beredskap måste vara en självklarhet på landsbygden precis som det är i städer. Att kunna kombinera ett deltids- eller heltidsjobb med att vara RiB ökar för många också viljan att bo kvar på landsbyggden.

De ungefär 10 000 RiB i Sverige utgör stommen i räddningstjänsten och bedriver verksamhet i en fungerande organisation. Det är oftast RiB som är först ut på ett larm och på många håll har de inte ens täckning från en heltidsstation utan från en annan deltidsstation. RiB gör helt enkelt samma jobb som de brandmän som arbetar heltid. Att ha rimliga arbetsvillkor och ersättning som RiB är nödvändigt.

Det går inte att överdriva betydelsen av ha RiB på vår landsbygd. Att utbilda nya en ny deltidsbrandman kostar mellan 140 000 och 180 000 kronor, något vi måste beakta när vi i Uppsala ska implementera det nya avtalet. Vi får inte bli dumsnåla och blunda för faktiska konsekvenser av det nya avtalet. Att ersätta RiB som säger upp sig innebär en kostnad i form av att utbilda nya, som först ska rekryteras, samtidigt som vi går miste om värdefull kunskap och erfarenhet.

Eftersom kommunstyrelsen är arbetsgivarnämnd och därmed ansvarig för alla anställningar i kommunen vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande följande:

Vilka åtgärder avser Uppsala att vidta för att behålla de RiB som idag verkar inom räddningstjänsten?

Vilka åtgärder avser Uppsala vidta för att på kort sikt säkra tillgången till räddningstjänst för medborgare på landsbygden?

Hur avser Uppsala påverka genom SKL för att säkra att räddningstjänsten på landsbygden kan fortsätta fungera utan konflikter?

Finns det möjlighet för Uppsala att komplettera det centrala avtalet för att minska missnöjet bland RiB och därmed minska risken för uppsägningar och behovet av att behöva lägga hundratusentals kronor på att rekrytera och utbilda nya RiB?

Mohamad Hassan (L)

Läs hela frågan här i pdf-format:

Fråga till KSO Marlene Burwick inför KSAU om RiB 17

Tycker du som vi? Bli medlem i Liberalerna och stötta vårt arbete för att göra Uppsala mer liberalt.

Uppsala

Kan Paris kan Uppsala – förbjud plastpåsar!

De flesta plastpåsar som används idag är gjorda av fossila bränslen och utgör därför ett direkt hot mot vår miljö och vårt klimat. Liberalerna vill att Uppsala kommun ska göra en aktiv insats; föregå med gott exempel och uppmuntra till en utfasning av plastpåsar tillverkade av fossilt material.

– Jag vill att Uppsala kommun redan i år aktivt agerar för att byta ut plastpåsar som är producerade av fossilt bränsle mot klimat- och miljösmarta alternativ. 2019 behöver vi inte ha några miljöfarliga plastpåsar kvar i kommunal verksamhet, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

Arbete för att minska användningen av plastpåsar i vårt samhälle görs redan idag på EU-nivå liksom i flera andra länder runt om i världen liksom i ett antal svenska kommuner.

– Det är anmärkningsvärt att Uppsala kommun inte har tagit tag i frågan, och gått före, med tanke på att kommunen aspirerar på att vara en ledande klimat- och miljökommun, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

– Jag vill att Uppsala kommun ska agera miljö- och klimatsmart och visa vägen för näringslivet i Uppsala, konstaterar Mohamad Hassan, kommunalråd (L)

Liberalerna lämnade in en motion till kommunfullmäktige 30 januari 2017 där vi föreslår att kommunen agerar för att fasa ut miljöfarlig plast. Läs motionen här.

För pressmeddelande i pdf, klicka här.

För med information:

Helena Hedman Skoglund
Politisk sekreterare (L)
072-518 92 94

 

Tycker du som vi? Bli medlem i Liberalerna!

Uppsala

Liberalerna gör upp med majoriteten om parkeringsregler och avgifter

Idag har kommunalråd Mohamad Hassan (L) och ordföranden i gatu- och samhällsmiljönämnden Johan Lundqvist (MP) hållit gemensam pressträff och presenterat majoriteten och Liberalernas gemensamma förslag till parkeringsregleringar för Uppsala kommun.

Liberalerna har fått igenom i stort sett alla förslag som vi tidigare yrkat på i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige, och en bred överenskommelse som kan fungera under en lång tidsperiod är önskvärd.

Så här säger Mohamad Hassan om Liberalernas uppgörelse med den rödgröna majoriteten om nya parkeringsregler:

”Handeln i innerstaden är viktig för en levande stad. Genom att sänka parkeringstaxan de första två timmarna lockar vi fler till city, som kanske annars skulle valt köpcentrum utanför centrum. En höjning av avgiften den tredje timmen leder förhoppningsvis till ökad rotation, vilket också ökar kundunderlaget för handeln”

parkeringskarta

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: http://www.mynewsdesk.com/se/uppsalakommun/pressreleases/laettare-att-parkera-med-nytt-beslut-1676555

Uppsala

Demokratisk förlust om storregionerna blir verklighet

Demokratisk förlust om storregionerna blir verklighet

PRESSMEDDELANDE

Att pressa igenom ett beslut om storregioner utan bred politisk enighet är ett mycket dåligt beslut av den rödgröna regeringen.

-Stora och avgörande beslut som påverkar hela Sverige för lång tid framöver kan inte tryckas igenom när invändningarna är så många och så stora. Vi förespråkar omtag med andra utgångspunkter, säger Mohamad Hassan. Börja med ett vitt papper i stället för att utgå från dagens länsgränser som inte längre är funktionella.

-Centerpartiet hurrar för att de får igenom sina krav på decentralisering, men samtidigt är detta tidernas största centralisering. 5000 förtroendevalda försvinner i ett svep och medborgarna får längre till beslutsfattarna. Vissa kommuner kommer faktiskt att bli helt utan representation i regionerna och det öppnar faktiskt för centralisering än decentralisering, fortsätter Mohamad Hassan.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

Helena Hedman Skoglund

Politisk sekreterare (L)

072-518 92 94

Tycker du som vi? Bli medlem i Liberalerna!

Uppsala län

Psykiatrin måste stärkas och väntan på operation måste kortas.

Debattartikel från Lina Nordquist (L) och Alliansens gruppledare i Sjukhusstyrelsen, publicerad i Uppsalatidningen:

Psykiatrin måste stärkas. Väntan på operation måste kortas. Därför är det dags att ge sjuksköterskor betald specialisering inom psykiatri, narkos, operation och intensivvård. Det skriver Alliansens gruppledare i sjukhusstyrelsen.

I hela landet blir bristen på specialistsjuksköterskor allt värre, särskilt inom psykiatri, operation, narkos- och intensivvård. Allra värst är läget inom psykiatrin – i vårt eget län försvinner var fjärde psykiatrisjuksköterska de närmaste åren. Detta kommer att skapa allt längre väntan på vård, och alltmer stress. Sjuksköterskebristen är nämligen sannolikt sjukvårdens största arbetsmiljöproblem. Utan åtgärder beräknar Statistiska centralbyrån att läget kommer att eskalera och bli allt värre de närmaste tio åren.

Fler sjuksköterskor måste välja att specialisera sig, det är den enda lösningen. Social­styrelsen konstaterar dock i en rapport att ”de ekonomiska incitamenten för sjuksköterskor att vidareutbilda sig är svaga, eftersom lön inte utgår under utbildningen”. Det måste vi ändra på.

Därför föreslår vi ett pilotprojekt för att skapa bättre psykiatrisk vård och göra köerna kortare inför operation. Vårt förslag innebär att sjuksköterskor i första hand får betald specialisering inom de områden där bristen är som störst: psykiatri, narkos, operation och intensivvård. Sjuksköterskor som antas till utbildningen får helt enkelt behålla sin lön medan de specialiserar sig.

Vi är övertygade om att fler specialistsjuksköterskor i vårt län kommer att förbättra psykiatrin och korta patienters väntan på vård. Faller pilotprojektet väl ut går vi gärna vidare till andra specialiseringar, till exempel till distriktssjuksköterskor och specialister i äldrevård.

För att bli en riktigt bra arbetsgivare krävs ett helhetsgrepp om arbetsmiljö, löneutveckling och möjlighet att både utveckla sin arbetsplats och att själv utvecklas i sitt arbete. Där är vi inte i dag, och vi har mycket mer att förbättra, men vi är säkra på att detta är ett steg på rätt väg.

Länk till artikeln i Uppsalatidningen:
Uppsala län

Liberalerna: Vi behöver göra mer för att komma till rätta med hedersrelaterat våld och förtryck

Lina Nordquist (L), oppositionslandstingsråd

Lina Nordquist (L), oppositionslandstingsråd

Vi behöver göra mer för att komma till rätta med hedersrelaterat våld och förtryck som finns i Uppsala och Sverige, skriver Lina Nordquist och tio andra representanter för Liberalerna i UNT 19 november 2016.

Det handlar om heder. Om förtryck. Om oskuldskontroller. Om könsstympning. Om föräldrar och andra släktingar som begränsar, slår och till och med dödar barn i hederns namn. Och om att det alltid är offret som skuldbeläggs. Liberalerna accepterar inte detta.

År 2002 mördades Fadime Sahindal av sin far i Gränby i Uppsala. Enligt föreningen Tjejers rätt i samhället, TRIS, som grundades i Uppsala direkt efter Fadimes död, har hedersförtrycket ökat sedan dess. Liberalerna har länge arbetat mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi ser värnandet av varje människas rätt att leva ett fritt liv som en av vår tids stora jämlikhetsutmaningar.

För oss är det uppenbart att stödet till de drabbade måste bli bättre. På nationell nivå har vi öronmärkt en halv miljard kronor till en kompetenssatsning inom kommuner och landsting, en kartläggning av hedersproblematikens omfattning och till mer resurser till Skolverket och Socialstyrelsen. Vi vill också se högre straff för hedersrelaterade brott och införa en Lex Fadime, en särskild straffskärpningsregel för brott som begås med hedersmotiv.

Även i Uppsala län har Liberalerna ett djupt engagemang för de som utsatts eller riskerar att bli utsatta. Detta är ett arbete som måste ske långsiktigt, envist och strukturerat, och därför lade vi ett krav om en handlingsplan mot hedersförtryck i sjukvården.

Det är glädjande att vi fått bifall till denna handlingsplan, men samtidigt oroande att den samordnare vi förordat avslås, trots att det tydligt framgår av remissyttranden och övriga beslutsunderlag att ingen funktion i landstinget har vare sig tiden för eller kunskapen om dessa frågor.

Fullmäktige landade i att ge ledande personer i sjukvården ett samordningsansvar för hedersfrågorna. Det är bättre än inget, men till skillnad från en samordnare med avsatt tid kommer dessa personer varken ha tid för stöd till professionen eller för samverkan med socialtjänst, polis, åklagare, Migrationsverket och idéburna organisationer. Det kommer att göra det svårare att finna lösningar för att upptäcka och stötta offren.

Liberalerna vill mer – vi understryker vikten av en central samordnande funktion med generöst avsatt tid och ett tydligt ansvar för de människor som drabbas. Liberalerna har även begärt en redovisning av om så kallade oskuldskontroller förekommer i vårt landsting. Det ledde till att alla vårdcentraler, alla barnmorskemottagningar och alla gynekologer landstinget har avtal med intygade att inga oskuldskontroller förekommer inom deras verksamhet. Gott så. Det är viktigt att vi även fortsatt har denna fråga under bevakning.

Hederns kanske fulaste ansikte kallas könsstympning. Det är en extrem form av övergrepp som medför livslånga hälsoproblem, såväl fysiskt som psykiskt. Enligt Socialstyrelsen finns 38 000 stympade kvinnor och flickor i Sverige. Det borde innebära att en god bit över tusen människor i vårt län lider av detta, och studier tyder dessutom på att var femte offer utsatts för ingreppet här i Sverige. Liberalerna har därför krävt en kartläggning av kunskapen om könsstympning inom sjukvården i länet.

Vi oroas för att sjukvården kan vara naiv och missa subtila tecken på att en flicka eller kvinna är könsstympad. Om sjukhus, vårdcentraler och elevhälsa inte fattar misstanke vid magont, trötthet, huvudvärk eller återkommande urinvägsinfektioner får flickor och kvinnor fortsätta lida. Därför kräver vi höjd kompetens och kunskap om tecknen på könsstympning, och även ett förstärkt samarbete med barn- och elevhälsa i länet.

Tillsammans kan vi bli bättre på att förebygga, identifiera och hjälpa flickor och kvinnor som drabbats.

Allt detta handlar om heder – om att kunna se oss själva i spegeln och veta att vi gör vad vi kan. Varje stängd dörr, varje begränsat liv och varje förlorad frihet är en skam för att samhälle som kan bättre. Ingen ska behöva drabbas av att samhället inte förstår. Ingen ska behöva leva med att vi kunde ha gjort mer.

Lina Nordquist

Landstingsråd (L)

Johan Enfeldt

Monica Lundberg

Kajsa Dovstad

Lena Lundberg

Janine Bichara

Karolina Hilding

Johanna Norberg

Ulrika Ljungman

Katarina Zeste

Liberalernas landstingsgrupp

Filip Jovicic

Ordförande, LUF Uppsala

Länk till artikeln i UNT:

http://unt.se/asikt/debatt/det-handlar-om-heder-4441820.aspx